کابل ناتهـ، افسر رهبین، سروده ی مادر وطنم میمیرد!

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افسر رهبین

مادر! وطنم میمیرد

 
 
 

مادر!

                        ندانستم

                        هجرت چگونه اتفاق افتاد،

که من

‏با پیوند هباای  نامنتاهی
از قبیلهء کوچک دیدارت

‏                                    کوچ کردم

آری، مادر

اتفاق همان بود

همان عروج

‏                        بر پله های نازک تنهایی

وینگونه فروغلتیدن

مادر!

‏جدایی شطی افگند

‏                        در میان ما

و فاصله بسیار شد و درد بسیار

وانگاه من

در قله های خاطره

‏                        به تماشایت نشستم

مادر!

در فصل سرخ خشونت

که ترور گلها

‏                        برنامهء ویژهء شب بود،

من، دور از تو

‏                        با نام مستعار زیستم

‏دریغ: آنروزها رفتند

که چه روزهایی بودند ـ آنروزها ـ

مادر!

زنده گی  در سایهء سرخ گوله ها

‏                        گرمی شگفتی داشت

چرا که یآس ها و شکست ها

در دایرهء آرمانی بزرگ

‏                        سرازیر میشدند

و امید ، نمرده بود

‏آنروزها،

آزادی اگرچه کفایت حضور خویش را

‏                        از دست داده بود،

اما،

‏سینه های بسیار میشگفتند

تا معبری به فصل رهایی باز گردد

‏آنروزها ،

‏خاک اگرچه در ته ء چکمه های ابلیس

‏                        آه میکشید

اما،

آسمان تلاوت مکرر خورشید را

میشنید

آنروزها

غربت اگرچه برای کودکان غریب

‏                        منظومه میساخت

و تابستان سوزان همسایه

بر جلد جگر کوشه های آواره گی

تاریخ می نوشت

اما ، ایمان

سر زمین « بابا» رها نميکرد

آنروزها ، چه روزهايي بودند

مادر!

و آنروز نیز

‏روزي که مسافر ما

آبله های تر کیدهء چشمانش را

برگور تازهء پدر افشاند

‏آنروز ، چه روزی بود

‏                        مادر!

آنروز

اگرچه صاعقهء مرگ

‏متکای صمیمیت مانرا

‏                        فروافگند،

اما،

نبض شهامت ما ، باز نه ایستاد

چرا که آتیه ما را

‏                        صدا میزد

آنروز، چه روزی بود

‏                        مادر !

مادر !

در روز بازگشت سپیده

باز،

شب در دیده گان ما رسوب کرد

و دوباره افتادیم

‏                        بربستر خنجرها

مادر !

‏برادران بی عاطفه نگذاشتند

حتا برای یک روز

‏                        آزادی را تنفس کنیم

نگذاشتند،

حتا برای یک شب

آسمان وطن، عبور سرخ گلوله ها را فراموش کند

‏                        و ستاره هایش را ، به رخ ما بکشد،

اینک،

دشمنان بی مروت

‏                        سازمانهای سمی شان را گماشته اند

تا حجره حجرهء افغان را

‏                        از خون سبز صمیمیت خالی سازند

آه ، مادر !

‏                        وطنم میمیرد

سرزمین عزیزم !

صرف یک مشت قلب و چند تپش خون برایم باقیست

و دعا کن !

برای دوران خونم

و دعا کن

‏                        برای آنکه شمشیر از کفم نیافتد

‏اینک،

تمام شاعران

مرثیه آغاز کرده اند

و امید ،

‏برای چندین سال شعری

‏                        پایان یافته است،

کلمه ها آتش گرفته اند

‏                        و زبانها آتش گرفته اند

دیگر اینجا

عشق و زیبایی

‏                        موازیهای سقوط اند

دیگر اینجا

به ترنم باران باید گوش فرا داد

چرا که « موسیقی حرام است»

‏                        و سرودها سيهپوش

و ترانه ها خاموش

‏اینجا

همه نیزاران از گل مثنوی خالی گشته اند

و مفتیان مفتخوار

عایشه و زینب را نیز

‏                        حجاب تاریخی میفرمایند

چرا که عصر مذکر  آغاز گشته است

مادر !

‏وطنم میمیرد

همه توپخانه ها

‏                        شقیقه های کابل را هدف گرفته اند

همه بمب افگنها

‏سینهء " بابا " را سوراخ میکنند

و تمام گلوله ها

به نام هندوکش ،آتش میشوند و جلادان زیبایی فکر میکنند

« قتل » گناه صغیره ایست

که با پنج بار مسواک در روز

‏                        ساقط میشو د

مادر!

‏وطنم میمیرد

چرا که ما

‏                        مقروض آفتابیم

و در روایت شرمگین باغ

حتا یک سرو،

‏                        سر فراز نمانده است

آه، مادر!

‏وقتی با غریبانه های خود

‏                        به دیدارت نمیشتابم

سالهای بی مادرییم را شمار کن

که وطن نميگذارد

‏                        جداییم را برایت گریه کنم

 

 

کابل ـ ١٣۵۷ 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٣    دسمبر    2007