کابل ناتهـ، پرتو نادری، یک لقمه روشنایی

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتو نادری

یک لقمه روشنایی

 
 
 

پيش از آن که  دستم به جويباری برسد

جوانی من

درگلدان تنگ سال های شوم خشکيد

و باد ها ی خشم آلود

از دشت  های خسته ء پاييز

به ديدار شکوفه های من آمدند

 

پيش از آن که دستم  به جويباری برسد

سپيدار های تشنه

در باغ های بی سرانجامی خشکيدند

و دار ها  قامت بلند تری يافتند

اين جا  در انبساط  فاجعه

آسمان برای  رقص ستاره گان تنگ شده است

و آفتاب پشت ديوار  گرسنه گی

چشم انتظار یک لقمه  روشناييست

و دلتنگی من بزرگتر ا زآن است

که به ديدار چراغی  دلشاد شوم

اين جا در  انبساط  فاجعه

کشتی شکسته ء مرا

جز ابر های پاره پاره ء سرگردان

                                                      بادبانی نيست.

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٢    دسمبر    2007