کابل ناتهـ، داکتر اکرم عثمان، نظری یک راه حل متعادل

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر اکرم عثمان

نظری به یک راه حل متعادل

 
 
 

 وطن ما افغانستان یک موجود عجیب الخلقه است. نود فیصد آن را کوه ها پوشانده اند و سه چهار فیصدش را صحرا ها و بیابانها. با آنکه رودخانه های زیادی در بخش های باقیمانده جاری می باشند کشتزار ها و کشاورزها از کم آبی و خشکسالی های ادواری می سوزند و قادر نیستند که یک قطره آب از آن همه رودخانهء خروشان بردارند و گلو تر نمایند.

 

نه فقط طبیعت با این سرزمین سر ستیز داشته است بلکه بنده های خدا چه آشنا و چه نا آشنا بلای جانش بوده اند و با تیشه و تبرچه به جانش افتاده اند و به اقتضای منافع شان بخش هایی از پیکرش را بریده و به خود چسپانده اند. از این سبب این سرزمین به یک کشور خوش منظر طبیعی و دارای مرزهای مشخص و آسیب ناپذیر شباهت ندارد.

 

به بیان دیگر وطن ما « مازاد » ترکه و داد و گرفت قدرتمندانیست که میهن ما را ملک طلق نواسه و نبیرهء خویش پنداشته اند و آن را بر حسب میل نوردیده ها هبه کرده اند.

 

در نیمه دوم قرن نزدهم همینکه سروکلهء ابرقدرتها در شمال، شرق و جنوب شرق وطن ما ظاهر شدند ما سردچار مصیبت تازه تری شدیم. آنها که منافع متناقضی داشتند سرانجام برای مدت کوتاهی باهم کنار آمدند و مملکت ما را به مثابهء سرزمین سوخته! و ملک لا مالک! و بی صاحب! مورد سوء استفاده و سوء استعمال قرار داده اند و با توجه به همین نکته مدتها آنرا « دولت خدا داد! » به حساب آورده اند، گفتی از باد و یا آب آمده است و حق بلامنازع غارتگر درازدستی می باشد که زودتر از دیگران چنگش به گریبان مردم رسیده است.

 

بنابر آن نابسامانی، بی نظمی و بی سرانجامی از مختصات همیشگی جامعهء ما میباشد. اکنون که آزادی های فردی، حق های عمومی و حاکمیت ملی ما زیر سوال رفته است ایجاب می کند که روشنفکران ما در تشکل های دموکراتیک و ناوابسته به هیأت حاکمه و زورمندان جهان هم در بازسازی اندیشه ها وبرنامه های شان و هم در بازسازی شخصیت های بکوشند تا به نگاه شفاف و دقیق، حقایق را دریابند و برای حل مشکل افغانستان از لغزیدن به سراشیب های افراطی و تفریطی پرهیز کنند و به واقعیت های موجود توجه نمایند و دریابند که در زمان ما نسبت ها و تناسب ها، سیرت و صورت مناسبات بین المللی را تعیین می کنند  نه شعار های غیر عملی و نامنطبق به درجه توانایی و ظرفیت های سیاسی و اقتصادی وطن ما.

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٢    دسمبر    2007