کابل ناتهـ، آسمان سرخ سروده ی از خاتول مومند

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتول.مومند

آسمان سرخ

 
 

 آسمان چشمانم

باران میافشاند                 

چترآبگون شهر نیز                                   

 

 

اشک سوزان چشمم

گونه هایم را        

خیسانیده

 

آب آسمان

دشتهای خشک     

زمینهای دور                   

و شیشهء پنجره اتاقم را

 

سال هاست

آسمان سرخ چشمانم باران مروارید میبارد

مگر آسمان شهر ... لحظهء پیشتر                  

باریدن گرفت                                                                   

 

باریدن آسمان شهر را

در برابر بارش چشمم

حد مقایسه نیست

 

23.11.07

ناروی

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦١     نومبر     2007