کابل ناتهـ، فرشته ضیایی، سروده ی زن

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرشته ضیایی

زن

 
 

 اهدا به زنان هموطنم که در زندان پلچرخی کابل، شاهد به تاراج رفتن معصومیت خویشند.

       آنجا زنی را در صفرهء قانون قسمت کردند

      روحش را به تاریکی ها سپردند

      نگاهش را

                   به بال پرندگان بستند

     قلبش را

               به جرم عاطفه به دار آویختند

     دامنش را

             چتری برای گناهان ساختند

    گلوگاهش را

             دریدند

    و بدنش را

             برای خود نگهداشتند .

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦١     نومبر     2007