کابل ناتهـ، خسته سروده ی تازه از ارش آزیش

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرش آذیش

خسته

 
 

خواب ِ

 

سنگین ِ

 

واژه ها

 

در بایگانی  ِ ذهن ؛

 

وکرختی  ِ حسی غریب

 

که بر اندام  ِ هوشم  نشسته

 

شعرم را

 

به پچپچه ی

 

سوسماری سمج

 

پهلوی  ِ

 

خاربنی پیر

 

مانند کرده است

 

 

دریغا !

 

واژه های  ِ

 

نیرومند  ِ جوان...

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦١     نومبر     2007