کابل ناتهـ،استاد پرتو نادری، سروده ی تا چندگاه دیگر

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتو نادری

تا چند گاه دیگر

 
 
 

چه مظلومانه

در انتظار یک  دهن خنده

یک لقمه نان

و یک کاسه آب

                     پیر شدیم

 

هیچ نفهمیدیم

که بهار  در پشت چه کوهی  خانه دارد

و هستی سبزش

با شاخه های کدام درخت خوشبخت

                                                 پیوند می خورد

هیچ نفهمیدیم !

هیچ نفهمیدیم!                                                                                                          

و هیچ نمی فهمیم

که این هیچستان تاریک

تا چند

        تاچند

                تاچند گاه دیگر

با زنجیر سرگردانی ما پیموده می شود

 

 

دیوار ها تکیه نمی دهند

وسایه ها

آفتاب قیامت را در خود

                                پنهان کرده اند

زمین حفره يي بر نمی دارد

و آسمان بخیل تر از آن است

که ما را به مهمانی  فرشته یی

                                         فراخواند .

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٠      نومبر     2007