کابل ناتهـ، صنم عنبرین، قاصدک

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صنم عنبرین

قاصدک

 
 
 

برپرده های شب تو بزن تار قاصدک !

 سرکن حدیث لحظه ی دیدار قاصـدک!

چون باد ره ببر به عــــــبور گــذار ها

 طی کن حدود فاصله یکبار قاصــدک!

از شــهر آفــــــــتاب برایـم چـــراغ آر

روشن نمای نیـمه شـب تار قاصــدک!

دورم بگرد و باز بگوشم بخوان بخوان

نامــش هزار مرتبه تکرار قاصــــدک!

چشمـــم بـراه آمــدنت مـــانده منـتــظر

آیا شوی به کـــوچه پدیدار قاصــــدک؟

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٠      نومبر     2007