کابل ناتهـ، پوهنار ظفر خان اهتمام الهام شعر

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوهنیاردگـروال ظفرخان اهتمـام
  ژورنالست دروزارت دفاع ملی     کابل- افغانستان

 الهاِم شعـر

 
 
 

بی نظیراست زُکل خـوبـان فرشته

آموزگارو اکــتورهــــمزمان فرشته
فرشته است به ادمی میخوانـــــــــد

به هـزاراُنس است درمـکان فرشته

هستـی خـــوشی بـه تـخــیل وروان

نام برزبـان دل شـدشـادان فـرشـتـه

مـخــلوق خــــدا،یـــاایدترسیـم بقلــم

زیبـامـژگان آبروکـمـان فرشتـــــــه

زرویــــاهــای تــوسـازم تـصاویـر

جــاِن،جـانان شـودجــهـان فـرشـتـه

من ا فسانه شکست ها ام در پـیــار

باصدحیف استـم پـریشـان فـرشـتـه

بهت،بهت حسین هـی دلـربا،ایک لړکـــي

میـرا،دل تــوړ دو،انـدرجـــان فـرشته

ُحرمت به عشق که ګاهی ُکن زمن یاد

دل دیــوانــه دارد،ارمــان فـــرشـــتــه

کلــه چـې ښــکلـې زلـفــې وخّـــوزوي

شـــعــر تـــه،الهـام دی دبـیــان فـرشته

 

(۱۲\۰۸\۱۳۸۴) کابل

 

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٠      نومبر     2007