کابل ناتهـ، آرش اذیش، سروده ی نازه تو ، همیشه

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرش آذیش

تو ، همیشه

 
 
 

 شعر که پنهان می ماند

 

                     شاعرتر میشوم

 

شیدا تر

 

                وقتی تو پنهان می مانی

 

تو که

 

همیشه بوده ای

 

هستی

 

می مانی

 

           اندوه ِ پنها ن ِ من...

 

 

باتو

 

بی تو

 

شاعری شیدا میشوم...

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٠      نومبر     2007