کابل ناتهـ، هارون راعون سروده ی بمان

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هارون راعون

بمان

 
 
 

 

 تنها تر از حقيقت تنهايــــــــيم بمان

 بار سكوت خســــــــتهء صــــحراييم بمان
 

 در صبر من تمام غمت خانه مي كند

 يك دشت امتـــــــــداد شكيــــــــــباييم بمان
 

 در عشق من دروغ وفايت حقيقت است

 من آرزوي مبــــــــــــــــهم روياييم بمــان
 

 در موج موج مهر دلم شورش وفاست

 جاري ترين ترنـــــــــــــــــم درياييم بمان
 

بيتو نفس به سينهء من ره نمي برد

 هر لحظه اي به خـاطره مي آييـــــم بمان

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٩       اکتوبر       2007