کابل ناتهـ، حمید معاشر، باور کن

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمید معاشر

باور کن

 
 
 

 

عزیزم، زندگی زیباست، باورکن

چمنزاری پر از گلهاست، باورکن

 

نگاهی  گرمِ خورشید در سحر گاه

پر ازعشق و پر از رویاست، باورکن

 

ز رقص ناز باد بر پیکر کوه

خروشان سینه ای دریاست، باورکن

 

سرود شاد جنگل های سر سبز

درودی بر قصه ای ماست، باورکن

 

ندارد این جهان جز شادمانی

اگر چشم خرد بیناست، باورکن

 

غم و رنج من و تو زاده ای ماست

طبیعت فارغ از سودا ست، باورکن

 

بیا با هم غزلخوانان می نوشیم

سکوت جاودان فرداست، باورکن

 

نپنداری جهان  دیگری  است

هر آنچه است همین دنیاست، باورکن

 

اگر شعر  حمید  ناید پسندت

سخنِ راست، بی پرواست، باورکن

 

 

01.08.2007

افنبخ جرمنی

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٩       اکتوبر       2007