کابل ناتهـ، فاروق فارانی، دفاع از حق هندوان ....

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاروق فارانی

Faranisaid2005@yahoo.com

دفاع از حق هموطنان هندو و سیکهـ دفاع از عدالت و دموکراسی است

 
 
 

هر چیز میعار و محکی دارد. هر مساله اجتماعی نیز همینطور.مثلیکه خواسته یا ناخواسته بر خورد به مساله هندوان و سیکها در کشور ما میرود که به محک صداقت و اعتماد به روشنفکران تبدیل گردد .

چرا؟ عده ی از روشنفکران که در منجلاب حیوانیت تبار گرایی سقوط کرده و بسیاری از آنها  آن آب های گندیده را چون شراب گوارا سر میدهند و عربده میکشند ، در مقابل مساله حق هندوان و سیکها که میرسند (آنهای که هم اکنون قربانی"مشروع" گله های تنظیمی و طالبی میباشند) ، راز شان از پرده بیرون می افتد.

 

اینجا دیگر آنانکه "ستمکشیدگان همه ی اعصار" اند و آنهای که "ستمگران تمام اعصار"   گردن شان از یک گریبان سر میکشد: هر دوی این دسته ها در مقابل هموطنان هندو و سیکهـ  ستمگران یا توجیه گر ستمگرانی میشوند که تاریخ کمتر بیاد می آورد.

 

روشن است که در چنین وضعی آن "روشنفکرانی" که شرف و هویت خود را به گله های نظامی ــ سیاسی قوم گرا فروخته اند (حتی آنانی که با سکوت در برابر جنایات هم تباران جانی خود ،  به نحوی خدمتگذار آنان اند .) میبینند که حالا با چه استدلال این گند تاریخی را پنهان نمایند. آنها سکوت میکنند و در جنگهای قومگرایانه ی شان آنچه خود یا معبود های شان در برابر هندوان وسیکها انجام داده اند ، هیچ جای و جایگاهی ندارد.

 

اگر یکی از تفنگچی های که حتما یک تباری دارد مثلا در جدال قدرت کمتر در بوجی های غارت اش پول جاری گردد و یا کرسی اش را از دست دهد ، باز بیا و ببین که چه توجیهات"جامعه شناسانه" و "تاریخ شناسانه" از طرف این قلمچی ها براه می افتد که نپرس.

 

ولی اگر لازم گردد (که صد در صد لازم است) به آنها گفته شود حداقل در مورد هندوان وسیکهای کشور که طالبان، گلبدین حکمتیار، سیاف، احمد شاه مسعود ، ربانی ، دوستم ، مزاری ومحقق ودیگرموجوداتی از همین جنس جنایاتی انجام دادند که ازجمله  صفحات سیاه تاریخ کشور میباشد چرا صدای خود را بالا نمیکنید ؟ صدایی نمیشنوی و در جواب مجبور میشوی که بهمان بیان مردمی برسی که در چنین موردی" گردن شان شکسته" است .

 

اینجاست که "عدالت" خواهی شان چهره زرد خود را مینمایاند .

واقعا مساله هندوان وسیکهای افغانستان و طرز برخورد به جنایاتی که در برابر آنها صورت گرفته میعاریست که واقعیت دروغ پرداز یک عده قلمچی های تبار گرا را رسوا میکند .

مساله هندوان وسیکها در افغانستان اکنون به محکی برای "دموکراسی" قانونی زده و سیاف زده افغانستان نیز تبدیل شده است.

 

در شرایطی که مافیای زمین( که ازهمین نوع موجودات سیاسی ــ نظامی ساخته شده) شهر ها   و بخصوص پایتخت را  میدان شغالی خود یافته اند ، عرصه زندگی هر روز برای مردم ستمدیده و از آن جمله ستمدیده ترین شان هندوان و سیکها طاقت فرسا تر شده میرود .

قدرت دولتی که جز لاشه ی پاره پاره ی در محاصره گرگان مافیایی چیزی بیش نیست ، در همان مسیری میرود که مافیای زمین که بر پارلمان و دولت لمیده است ، آنرا میخواهد.

 

مشکلی  که بین هندوان و سیکها که سابقا در این منطقه مناسک مذهبی خود را اجرا میکردند با اهالی که تازه در این منطقه جابجا شده اند از مشکل خانه و زمینی ناشی میگردد که مافیای سیری ناپذیر زمین آنرا در پایتخت بار آورده است . همان پایتختی که در زیر پای همین گرگان آتش افروز به خاکستر تبدیل شد .

 

مردم بی خانه ی که  اکنون در این منطقه جابجا شده اند حق دارند صاحب خانه و سر پناه باشند. این امر واضح و عادلانه است . اما اگر دموکراسی قانونی زده و سیاف زده ی آقای کرزی میخواهد این حق مردم بی سر پناه را از جیب و داشته های مردم هندو و سیکهـ  پرداخت کند ، آن وقت باید آنانیکه واقعا به عدالت می اندیشند صدای اعتراض خود را بلندکرده و مافیای زمین را که خود را در پشت  جدال دامن زده شده ی بین دو مردم ستمدیده پنهان میکند ، در برابر مردم افشا کرده و مردم را به مقاومت واحد در برابر این طفیلی های تاریخ افغانستان فرا خواند.

 

آنچه روشن است این منطقه از سالهای مدیدی در اختیار هموطنان هندو و سیکهـ ما بوده است. این حق آنان است که آنرا مثل گذشته در اختیار داشته باشند .

 

و این هم روشن است که مردم بلاکشید و آمده در اینجا که ظاهرا بصورت غیر قانونی ساکن گردیده اند ضمن اینکه حق دارند دارای سر پناه باشند اما باید بدانند که حق آنانرا هندوان و سیکها غصب نکرده بلکه  این مافیای زمین و مافیای مجموعی قدرت است که حق شان را در کشور غصب کرده است.

روشنفکران وفادار به عدالت باید ضمن محکوم کردن مافیا ها از  حق مردم ستمدیده ی هندو وسیکهـ   افغانستان دفاع نموده و با اعتراض مدنی بکوشند که حق هردو طرف اعاده گشته ، نگذارند که سمت اعتراض های کنونی بسوی برود که مافیای قدرت و زمین خواستار آنست .

 

دفاع ازحق مشروع  هموطنان هندو و سیکهـ  ما یک امر خیراتی نیست. این دفاع محکیست بر اینکه ما واقعا به عدالت و دموکراسی اعتقاد داریم یانه ؟

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵۷       اکتوبر       2007