کابل ناتهـ، پروفیسر عبدالخالق رشید، احترام به انسانیت

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باید به انسان هستی وافکار واعتقادات اش احترام کرد.
یارمي هندو زه مسلمان یم
د یارد پاره درمسال جاروکومه

 
 
 

 دوستان وخوانندگان وهموطنان عزیز ،

 

همه ما درین اواخر شاهد شماری ازکشمکش های میان هموطنان مسلمان با هندو و سیکهـ های افغان در شماری از مناطق کشور ما  بربنیادهای هستی واعتقادات ایشان بودیم که درمطبوعات داخلی وخارجی جهان  نیز انعکاس یافت که بدون شک این هم یکی از آن هزاران توطیه های بوده که امروز ملت ومردم ما باآن درگیرافتاده است .

 

دوستان عزیز! باشنیدن این خبر تاسف آور یک باردیگر  سایه شوم روزهای تلخ وتیره چوروچپاول کارته پروان وخاطره های راندن برادران سیکهـ و هندوهای ما ازخانه شان ازکارته پروان  وشماری ازمناطق دیگرتوسط گروه های  سرایله وغارتگر وقاتل هفتاد هزار همشریان کابلی برذهن ما وهمانند ما متواری گردانید، که دردهای آنرا تاهنوزهم همشریان هندو وسیکهـ ما درگرمیهای سوزنده ای تلک نگر، فرید آباد و شهردهلی  متحمل میگردند.

 

تاهنوز شماری ازین هموطنان مادرین دیاربه امید امن وامان درخاک آبایی شان شب های انتظار را ستاره شماری می کنند. ایشان تا کنون به این باور اند که هنوزهم سایه شوم دزدان مسلح برفراز کوه ها وکمرهای آسمایی وکوچه ها و حضره ها وهندوسوزانهای شان تنها باتغِیرلباس و رنگ در حرکت ودر جستجوی فرصت ها اند.

لذا نمیخواهند به آنجا بروند و باورندارند که کسی و نظامی دراسترداد ملکیت های حقه شان ایشان را همکاری خواهند کرد.

 

همین است که مافیای زمین و زور رخ اش را به طرف ایشان کرده ویک بار دیگر میخواهند با استفاده از شمشیر کین وتعصب ایشان رامجبور به ترک جایگاه های بود باش وعبادتگاه های  شان نمایند.

مافیای زمین که شماری زیادی ازمقامات بلند پایه دولت را نیز صاحبان شیرپور گردانیدند پروژه های گوناگون را زیردست گرفته که یکی آن اکنون رخ اش را دربرابر هموطنان هندو وسیکهـ ما گشود. ایشان با استفاده از احساسات مردم میخواهند موقع چور وچپاول را درهمچو راستا نیز به امتحان گیرند ودرنتیجه اگر دربدل خون بی گناهان نیز میسرمیگردد خود را به هدف نامقدس شان رسانیده میشمارند.

 

دولت افغانستان، نهاد های حقوق بشر، قوای صلح ولی عملا متعرض موجود درافغانستان باید حقوق زیست وهمزیستی همه رعای کشور ولوکه منسوب به هرگروه هرمذهب وهرزبان باشند، قدردانی کنند.

وظیفه آنهاست که دربرابرآنچه که دنیای دراختیار شان گذاشته اند احساس مسوولیت ها نمایند وجلو چنین زور آزمایی های نا مطلوب وتعرضی را بگیرند.

 

مردم افغانستان درطول هزاران سال درهمین خاک باداشتن عقاید متفاوت درتفاهم باهم زندگی کرده اند واکنون نیز من باوردارم که آنها حاضرنیستند باهم در محیط پرمنازغه وآلوده ای که دراعلامیه هموطنان هندو وسیکهـ ما آمده است بسربرند .

شما میتوانید نمونه های از جوشش  واقعی پیروان هندیزم وسکیزم را با مسلمان راستین کشور ما درولایات پروان، خوست، پکتیا،  قندهار، غزنی وننگرهار درطول هزاران سال به مشاهده گیرید.

 

من باور دارم که چنین مردم باهم زیسته درحال حاضرنیز حوصله وتمایل به چنین کشمکش های ما نند غصب دارایی ها وایجاد عکس العمل دربرابرمقدسات یک دیگرشان مطابق ارشادات جاویدان کتب مقدس شان  ندارند.

 

لذا باید درجستجوی واقیعیت مساله شد که درقدم اول دولت و حکومت که اگر با مافیای خشن یادشده همدل همدست نبوده باشد درباره به انجام مسوولیت خود بپردازد.

ماهمه آ فریده پرورگار یکتای مان وعالم هستیم . وعلاوه براین انسان استیم . باید به انسان هستی وافکار واعتقادات اش احترام کرد.

ما بایدهم ما نند انسان زندگی کرده ایم که این لندی پشتو داستان همچودوستی را تا کنون برای ما حفظ داشته است:

 

یارمي هند و زه مسلمان یم

د یارد پاره درمسال جاروکومه

 

باسپاس

پروفیسور عبدالخالق رشید

استاد پوهنتون جواهرلال نهرو – دهلی

 ۲۱ سپتمبر   ۲۰۰۷

 

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً 58       اکتوبر       2007