کابل ناتهـ، دستگیر نایل، سروده ی افسانهء وطن

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگیر نایل

افسانهء وطن

 
 
 

شد انقلاب!! خانه و کا شانه ای نــما ند

 

نامی از این دیار، جز افسا نه ای نمـــا ند

از برق ظلم، خرمن بس آشــنا ،بسوخت

 

بی داغ، جان محرم و ، بیگا نه ای نـما ند

از عا شــــقان صا دق و از عا رفان حق

 

در ملک عشق، عاشق مستانه ای نـــما ند

از کاخ نور، بــــــار دگر، روشنی نتا فت

 

در  باغ  گنج، گوهر  یکدانه  ای  نـــما ند

سا مان عیش اهل صفا شد،به زیر خاک

 

ساغر شکست، باده و پیما نه  ای نمـــا ند

آواره گشت، عالم وفاضل، بملــــک غیر

 

در مملکت بجز دو سه دیوا نه ای، نمـا ند

فرهنگ وملــک وهستی مردم،تباه گشت

 

تاریخ  و علم و آدم  فر زا نه  ای  نــما ند

« تصویرها، در آییـنه ها،نعره میکشند»

 

ی وای ما که: نقش پریخـــا نه ای نماند!

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵۷       اکتوبر       2007