کابل ناتهـ، سالار عزیز پور، گریه ی رگبار

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالار عزیزپور

گریه ی رگبار

 
 
 

 شنیدی

 

 

گریه ی رگبار کوهستان

 

در آغوش ِ ستبرِ خاک  

 

 

" جهان پیر است و بی بنیاد "

" ازاین فرهاد کش فریاد  "

 

 

چه غوغا داشت سالاری که مرگ افشاند وپا کوبید

 

و روح ِ آسمان از خوشه های خشم افشان بود

 

فضا   آبستن فریاد ِ  طوفان بود

 

شبی تاراج

 

شبی  تاراج ِ  تاکستان

 

شبی غوغای مرگ افشان

 

شبی رقصی سپاهان

 

شبی فتح  ِامیران بود

 

و دزد گردنه

 

آن چریک ِ  زخمی خورشید

 

به پابوس ِ زمین و خاک می رفت

 

و تیماری ِ تاکستان  

 

و دزد گردنه

 

آن چریک  ِ زخمی خورشید  

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٦       سپتمبر       2007