کابل ناتهـ، میر اسمئعیل مسرور نجیمی، اندیشه های شهر شعر

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندیشه های شهر شعر

شناسنامه:

نام كتاب: اندیشه های شهر شعر
شاعر: میر اسمئعیل مسرور نجیمی
تاریخ چاپ: می ۲٠٠۷ ثور
١٣٨٦

تیراژ: دو صد نسخه

چاپ و دیزاین: انتشارات کاوه شهر کلن ـ آلماندرین هفته بخش دوم اندیشه های شهر شعر، از شاعر گرانمایه حضرت میر اسمئعیل مسرور نجیمی را نصیب شدم، که باعث شادی دل و دیده گردید.

 

این مجموعه که در واقع گلدستهء شعری همنام پیشین را تکمیل و پرمایه تر میسازد، شامل شماری بیشتری سروده هایی شاعر در قالب های گوناگون میباشد.

 

در آغاز جناب مسرور نجیمی، طی پیشگفتاری نظرش را در مورد شعرچیست؟ بیان میدارد که الحق با آوردن مثال های ارزنده حق مطلب را ادا کرده است.

 

مجموعه حاوی ١٩١ صفحه میباشد، در فرجام غلطنامه ای را هم همراه دارد که برخی از نادرستی های تایپی را روشن می سازد.

 

 بخش دوم اندیشه های شهر شعر، خوبیهای زیادی را صاحب است ولی ایکاش این شهرک نازنین ـ  به لب درـ  برای مهمانانش، رهنمای بنام فهرست سروده ها همراه با شماره ای کاشانه اش در پیشانی میداشت، تا خواننده لایه به لایه سراغ یار نمیگشت.

 

جناب میر اسمئعیل مسرور نجیمی درین شبانه روز، بنابر وضع صحی شان کم می نویسند، ولی هر باری که قلم زده اند، برخی زیادی خواننده گان کابل ناتهـ را همراه داشته و مرحبا شنیده اند.

 

صحت و سلامتی و سرور بیشتر برای شان آرزو میدارم.

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٦       سپتمبر       2007