کابل ناتهـ، خاتول مهمند تنها تر از تنهایی

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتول مهمند

تنها تر از تنهایی

 
 
 

من خود را

تنها ترا از تنهایی

 

ترا دور تر از

دوری

 

و فراق را تاریکتر

از تاریکی ها

یافتم

 

گوشه کلبه تاریک

که گاهی از نور تو منور بود

حال سرد و تهی است

 

در پس دربند چشمانم

تو و یاد هایت زنده اند

 

گاهی در آن چاشتی

آسمان تموز

نسیم گرم

تو...و من

چشم براه بودن ها

سوالهای درد انگیز

نگاه های ناموزن

 انگشتان پر ابهام

قاصدکهای شریر

 

آخر کار

فواصل   

دوری                

هجران                           

شکست                                      

 

فرسنگها

 تنهایی              

و صرف تنهایی

 

آری...من

خود را در جاده پر ازدحام زندگی

تنها تر از تنهایی

یافتم

 

27.08.07

Khatol.Momand

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٦       سپتمبر       2007