کابل ناتهـ، هارون راعون، رسول فجر

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هارون راعون

رسول فجر

 
 
 

 

صـــــــــداي شيههء اسپان نور مي آيد

سپاه عشق ز اشــــــــــراق دور مي آيد
 

سياه چاه شب از دختران نور پر است

رسول فـــــــجر به محو فجور مي آيد
 

زبان آتش اين باغ را كـــــــي مي داند

مگر به ترجـمه موسي ز طور مي آيد
 

به هوشياري كشكول چشم شب زده گان

ز چشمه هاي درخـــشان شعور مي آيد
 

خمير جسمت اگر باب معـــنويت نيست

به قيد و بست حســـــــــاب تنور مي آيد

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٦       سپتمبر       2007