کابل ناتهـ، داکتر احمدعلی نهضت سروده ی تاریکی

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر احمدعلی نهضت

تاریکی

 
 
 

تاریک شبی گشته  ومهتاب  گرفــــــــته
شیــــــخا تو ببردست طلب جانب ساقی
می نوش وببین لذت اخلاص دمی چـــند
لنگر زعبـادت به زمین از چه فگــندی
دانی که عبادت چه بود در ره جانــــان
پرواز نما  بشکن   وزنـــــجیر بیـــنداز
با این حرکات وسکنـات شب و روزت
انئر تپـــش رود نگر راز شــــــــگرفی
جون کرمــک پیله به برت رشته تنیدی
از جاده ی تاریک وپراز شیب وفرازی
 

 

دزد آمده وخـــانقه را باب گرفتـــــــــه
زنگار ریا منبر ومحراب گرفـــــــــته
سجاده صــفا از دل احباب گرفــــــــته
این کشتی طوفانزده گرداب گرفــــــته
خــارج شدن از تن ره نایاب گرفــــته
خشکیده زمین وحشت غرقاب گر فته
بین مجلسیان دیده ی پر خواب گرفتـه
آرام چو شد او ره گــنداب گرفــــــــته
بر گردنت این رشته چو طناب گرفته
امن از ره واز خانه چو تهداب گرفته
 

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٦       سپتمبر       2007