کابل ناتهـ، داکتر اسدالله شعور، آزادی

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر اسدالله شعور

آزادی

 
 
 

 آنـجـا نـه بـود شـرطـه، در عرصه ی آویزش

                                                ویـنـجـا نـه بـود شحنه، در صحنه ی آمیزش

پـرویـزن آزادی، در دســت عــمـو سـامـم

                                                دایـم بـه سـرم آنـجـا، در جنبش و در بیزش

غـربـال و چـلـوصافست، اینجای به دستانش

                                                آزادی لـجـن بـارد، بـی بـیـزش و بی ریزش

آزادی نـفــســانــی، آزادیِ جــســـمـانی

                                                بـر عـشـق مـجـالـی نی، بر مهر نه انگیزش

دالـر شـده مـعـبـودی، بـالاتـر از هر سودی

                                                وجدان به کف کفشش، قدرت ته ی مهمیزش

مـرده نـه شـود زنـده، آنـجـا بـه دم عیـسا

                                                نـز کـاوه ی آهـنـگـر، انـگـیزه شود خیزش

زانـروی یـکـی مـردی، پـیدا نشد از پهناش

                                                نز کـابـل و کـاپـیـسا، نز بـلخ و نه گردیزش

 

 

یکشنبه ٢ ثور ٨٦ = ٢٢ اپریل ٢٠٠٧          

 

* در تلفظ واژه گان قافیه ی ابیات پنجم و هفتم، زبان گفتاری کابلزمین مورد نظر بوده است که حرف ز به کسر
 تلفظ می گردد.

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٦       سپتمبر       2007