کابل ناتهـ، هارون راعون، سروده ی آزادی

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هارون راعون

 

آزادي

 

 

 

آه

من مي دانم

          كه كبوتر ها هم

                   دست آموز شدند

                             سرو ها مي بينند

                                      باغبان بيگانه ست.

                                                بند ها جاري دريا را هم

                                                          بسته اندر قفس سربي حوض

          ماهيان باخبرند.
 

                    آشنايان هم تن در داده

                             كه دگر صبح عيادت نكند

                                       زين شبستان غريب

                                                در لغتنامهء اين سنگستان

                                                               واژه اي ملتهب است

          مزمن نيز

                   و پژوهشگري و شاعري و چند فروشندهء ديگر گفتند:

                             كه به تبعيد همين واژه وطن آباد است.

                                       ليك

                                                 سقاء كهن جامهء بي خانهء آوارهء پير و زخمي

          گريه مي كرد

                    ولي با چي صلابت مي گفت:

                             كه مرو

                                      مرو از خانهء ما

                                                 كشور ما

                                                          آزادي !

                                                                     آزادي !

                                                                             آزادی

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٦       سپتمبر       2007