کابل ناتهـ، حفیظ الله وفا، باردوش

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حفیظ الله « وفا»

 

باردوش

 

 

 د ین کجا گفته که   رو تن پرور و بیعار باش

یا ملنگی شو  بکش چرس و پی نصوار باش

یا ز پول رشوه و دزدی بکن پر بکس و جیب

یا  فقیر  ژنده پوش  کوچه  و  با ز ا ر  با ش

د ین بگفته  بر یتیمان  د ست  احسانی  بکش

خا طر بشکسته را د ر هر کجا د لد ا ر باش

با تمسخر زخم هردل را نمک پاشی چه سود

مرحم  زخم د ل  و داروی  هر بیما ر  با ش

ایکه  هستی  شاخ کبر و کان آ زارو غر و ر

میخوری روزی بسر  با خلق  بی آزار با ش

راست  باشد  راه اسلام ، تو خود  پا کج  منه

ایکه د ر کار  شریعت  خفتهء  بید ا ر  با ش

گر چه یک عمری میسر شد  ترا د ید ا ر ها

چشم غفلت  وا بکن، ا ند ر  پی د یدار با ش

فرض حق را حق کن و از نهی او کن اجتناب

این روش را پیشه کن،ازعمر بر خوردار باش

د ر محیط خویشتن هر جا که میگردی، بگرد

پای د یگر د ر وطن چون سوزن پرکار باش

دوستان را هر کجا محبوب شو همچون  گلی

هر کجا گر د شمنی باشد به چشمش خار باش

زند گانی    بار دوش    مرد م  د ا نا   مد ا م

همچو آب رفته عمرت رفت، رو بید ار باش

علم و عرفان چشمهء فیض است و آب زندگی

د ر پی تحصیل  این آب بقا،  د ر کار   با ش

اهل علم هر جا گرامی هست و اورا عزت است

د ر پی تعلیم هر جا ،  چا ر، یا ، نا چار  با ش

چشم  بهبود  از تو دارد ، برزن  و بوم   وطن

بهر تعمیر نوش ،  ای نو جوان معما ر  با ش

رو مهند س شو، به خاک خود نوین خدمت بکن

خدمت  میهن  بکن، بر  دیگران  بادار   با ش

سر  بده  بر خاک خویش و ملک را  آ باد  کن

سر فروشی گر نمودی، جمله را سر دار با ش

راکت اغیار، تا ، مه ، رفت  بالا، پس  تو  هم

مخترع شو، بر فلک بالا رو و ، سالار  با ش

تنبلی ها  این چنین ،  بیعرضه گیها  ،  تا  کجا

جان من از خواب خوش، بیدار، شو، جرار باش

برخلافی های شرق و غرب، جای وحشت است

درد  بید د ر مان بود، یارب جهان را یار با ش

ای « وفا» مکرو فریب و چال، دشمن را مخور

خپ خپک،  ا ند ر کمین د شمن  غد ا ر  با ش

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٦       سپتمبر       2007