کابل ناتهـ، فرشته ضیایی سروده ی حرف دل

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرشته ضیایی

 

حرفِ دل

 

 

 

 

چند پوشیده  زمن ، حرف دلت میداری
 

ایکه هرموج نگاهء تو هزاران سخن است
 

از تپش های دلت جان من آخر پیداست
 

آنچه گمگشته بود در نگهت نقش من است
 

گر زمن دور شوی تا به کجا خواهی رفت
 

عشق سودای یکی بودن و یکجا شدن است
 

در درون تو ام و با تو بقا  می یابم
 

قلب واحساس نگویی که جدا از بدن است
 

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٦       سپتمبر       2007