کابل ناتهـ، شرق نیایش، سروده ی از افسر رهبین

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افسر رهبین

 

 

شرق نیایش
 

 

 

 

بیتو در این ولایت درد و بلا نشسته ام
                       روی تو حاصلم نشد، رو به خدا نشسته ام

سرور لحظه های من، خسرو جانگشای من
                      بیتو گذاره ام نشد، خوار و گــــدا نشسته ام

با تو جهان دیگرم، در دل و جان دیگرم
                      کی پی خوان دیگرم؟ بی پر و پا نشسته ام

ای ملک خیال من! آیینه دار حال من !
                       پاسخ هر سوال من، بیتو کــــجا نشسته ام

قبلهء خواهش منی، شرق نیایش منی
                       بوی سخاوتی رسان! بین که چرا نشسته ام

 

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٦       سپتمبر       2007