کابل ناتهـ،

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ســتاره باران

 

شکرالله شيون

 

 

 

اي آنکه تو در خاطــــره ها پنهاني

صـــد جان دهمت هنوز هــم جاناني

در چشـم خيال شب که ميرقصي باز

در خــــانهء مــن ســــتاره ميباراني؟

 

اي آنکه مــــرا هنــــوز ميميراني

مــردم دو هــــــزار بار و بازم جــاني

صد جان به فداي تو که شبها همه شب

در خـــــانهء مـــن ســـتاره ميباراني

 

اي آنکه خــور من استي و آب مني

شـبها همه شب چـــراغ شـبتاب مني

من خواب به جان خود خريدارم باز

باور نکني هنوز در خـــــــواب مني

 

اي آنکه فقط تو حــال من ميداني

بر حـــــال تمام عــــالمم خـنداني

هــر شب ز پس پنجرهء خاطره ها

در خـــانهء مـــن ســــتاره ميباراني

 

[][]

 

 

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵۵        اکست       2007