کابل ناتهـ، داکتر سید حسام مل نام او ننگ

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوهندوی  دوکتور سید حسام (مل)

 

           نام او ننگ

 

 

د څراغ    په مینه ځان   سوځی   پتنگ

تا  له ځانه   ځنی  ورک  کړ  نام او ننگ

په   ایرو   باندی   بدل  دی   کړ  هیواد

عزت  ورک  شو  له  امیر  او له ملنگ

خدایه  څه شو  پښتنو   کی  هغه خلک

چی غلیم  ورته  تسلیم  وه بی له جنگ

اوس په کوز  او بر کی  واړه  بی اتفاق

غلا مان   ور  یادوی    دتوری   شرنگ

زه   تپوس   کوم   له تا نه    ای پښتونه

دښمنان  در  باندی   ولی   شو زرنگ

زړه می تور شومخ دی نه گورمه نور

د مل   لوڅ  خبری   اوری   په درنگ

        جولای کال دوه زره اوه                

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵۵        اکست       2007