کابل ناتهـ، فرشته ضیایی، سروده ی پردهء راز

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرشته ضيايي

 

پردهء راز

 

                               آسمان کبود و تیرهء شب

                                            همچو روح اسیر زندانی

                                                    همچو قلب شکستهء تنها

                                                            همچو عکس فتاده در کنجی

                                                                    پرده از رازها  کشیده به رخ

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵۵        اکست       2007