کابل ناتهـ، سالار عزیزپور سرود شهر

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالارعزیزپور

 

 سرود شهر

       

ما  هم  غنیمتیم 

 

شما هم غنیمتید

 

 

چون گرگ ِ و میش

در صف ِ آدم   غنیمتیم

 

 

شهر از فراز ی حصار است

 

                     سر به  نا ز

 

شهر از سرود ی هزار  است

 

                       سر فراز

 

 

صد دم به کار

 

یک دم به یار

 

همین دم  غنیمتیم

 

 

چون گرگ و میش

 

در صف آدم غنیمتیم

 

ما هم غنیمتیم

 

شما هم غنیمتید

 

 

********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵۵        اکست       2007