کابل ناتهـ، هاروان راعون سروده ی تکت لاتری

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

هارون راعون

(تکت لاتری)

 

 

 

من اگر آنچه که در خواهش توست  

 

                بتوانم که مهیا سازم   

 

                            جایکم بر سر جیب دلت است   

 

                 و اگر نتوانم   

 

                                   ز برت دور ترم اندازی   

 

آه  که این چرک جهان کرده چه بـیحا مـستـت   

 

                          عاقبت دانستم 

 

                                  تکت لا تـریم در دسـتـت 

 

***************

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٣          جولای       2007