کابل ناتهـ، داکتر اسدالله شعور غزال دشت غزل

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به مناسبت شصتمین زادروز فریده انوری

 

داکتر اسدالله شعور

                غزال دشت غزل

 

تـرنـمـی کـه ز آوای تـو بـه شعر شـب اسـت

            ازان جهان همه گوشست و فـارغ از دو لب است

کــه از زبــان تــو شــعـر لـطـیـف مــولانـا

            سروش هاتف غـیـب و سـرود فـضـل رب است

ز لـحـن تـوسـت که از شور چامه هـای نـویـد

            سـتـاره غـرق بـه شـادی و مـاه در طرب است

و از کـلام خـلـیـلـی، سـخـن بـه خـوانـش تو

            شکر کجا؟ که چو شهـدست، شیره ی عنب است

دوصــد بـهــار بـیــاری بــه شـعــر فـارانی

            نـوای رازق فـانـی ز لــحــن تـو رطـب اسـت

تـغـزلات ســنــایـی و جــامــی و صـدقــی

            بـه صـوت دلـکـش تـو نظم رشته ی ذهب است

هـلا فـریــده ی عــصــر و زمــانــه را انـور!

            عـروج شـهـرت و آوازه ی تـو زیـن سبب است

روان دهـی بـه غـزل، جـان دهی به شعر و شعور

            کـه نـای تـسـت پلاتین، نه بندی از قصب است

حـیـات دیـر نـصـیـبـت، غــزالِ دشـت غـزل

            طـنـیـنِ صـوتِ تـو جـاری به پهنه ی ادب است

 

سه شنبه ٢٢ جوزای ٨٦ = ١٢ جون ٢٠٠٧

 

 

* شعر شب که درین قطعه به صورت ذوالمعنین به کار رفته است، اشاره به برنامه ی رادیویی «زمزمه های شب هنگام» است که صدای فریده انوری دو دهه ی کامل از آن طنین انداز بود.

 

* نای در متون طبی کلاسیک به عنوان گونه ی دری واژه ی حنجره به کار رفته است.

 

 

***************

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٣          جولای       2007