کابل ناتهـ، داکتر اسدالله شعور زنده گی

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به داکتر اکرم عثمان

به مناسبت هفتادمین زادروزشان

 

 داکتر اسدالله شعور

زنده گی

 

      هـسـتـی، کـه بـیـنـادِ بنایش ز حریم فضاست

      تـکـیـه گـه مـطمـیـنش جوف فضـا و خلاست

      مـنـزل انـسـانی هـمـآویـزه ی تـار هـواسـت

                  بـود و نبـودش هـمگی بسته به حـــــکم قـضاست

                  زنده گی بر روی زمین، مجموعه ی لحظه هاست
 

      زنده گی پیـکار و حضورست، نه خوراک و خواب

      مـوج به جـنـبش سـپـرد زنـده گی بر روی آب

      بـر سـر صـحنـه سـت پـدیـدار، وجـود حباب

                  خـارج ازیـن عرصه عـدیم است و به بادِ فـــناست

                  زنده گی بر روی زمین ، مجموعه ی لحظه هاست
 

      دور حیاتِ من و تـو ، گـرچی فقـط یک دم است

      آنچـه به خـاطـر گذرد، لحظه ی شاد و غم است

      لحظه ی دیـگـر، نـه دگـر ذهـن ترا همدم است

                  هر چی گذشت و گذرد فارغ ازیـن مـــــــاجـراسـت

                  زنده گی بر روی زمین ، مجموعه ی لحظه هاست
 

      مـانـده بـه جا، از دگـران بـر هـمـه گان یادگار

      لـحـظـه یـی از نـنـگ و یا لـحظه یی از افتخار

      نیسـت بـه جـز خـیر و بدی ، در دو جهان پایدار

                  مـایـه ی شـادی عـمـل نیـک و دلی پر صــــفاست

                  زنده گی بر روی جهان ، مجموعه ی لحظه هاست

 

دوشنبه ١٧ ثور ٨٦ =  ٧ می ٢٠٠٧

 

 

***************

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٣          جولای       2007