کابل ناتهـ، آرش آذیش، سروده ی با تو، با چراغ

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

آرش آذیش
 

 

 

با تو، با چراغ
 

 

 

شب است
          و شیهء اسپ سپید روز
                               هنوز،
                                    از این گریوهء دلگیر
          بر نمی خیزد
                                   به آفتاب امیدی نیست.


بیا چراغ را نگذاریم
                                       پیش وحشت باد!

 

 

***************

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٣          جولای       2007