کابل ناتهـ،شیون دل را به دست باد سپردیم

کابل ناتهـ kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شــکرالله "شــيون"

 

دل را به دست باد ســپرديم

 

 

 

 

دل را به دسـت باد سـپرديم و باد برد

وانگه ميان پنجــه خونين نموده خرد

 

با صد هــزار زوزه بخاك ســيه سپرد

دل را به دست باد ســپرديم و باد برد

 

ويرانگــري كه خـانه به خـانه شــرافگن است

فــارغ ز هايهــاي شـــباروزي مــن است

 

شــاد آن دلي كــه از گــذر باد ايمن است

دل را به دست باد ســپرديم و باد برد

 

هـــر شب جنازه يي

از خـانه يي به خـانه يي پيوســته ميرود

از زوزه هــــاي باد

بس خســته ميرود

 

دل را به دست باد ســـپرديم و باد...

      مــرد

 

***

 

ســتراســبورگ

18 جــون 2007

 

 

***************

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٢          جولای       2007