کابل ناتهـ، خاتول مومند، مینویسم قصه

کابل ناتهـ kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مینویسم قصه

 

خاتول مومند

 

 

مینویسم قصهء از هر شب هجران

قصهء یک درد را

درد دیرین که پوسید استخوانم

یک دروغ او را رسوا میسازم

 

درد بتو بودن

و رنج فراوان بردنم

قصهء دور و دراز همچو شب

یلدا

تیره و تاریک وغمافزا

آنچنان میسوزم شبها بسان شمع

تا سحرگاه زار میگریم

 

من ترا بیچاره تر از پیش میخواهم

 

آه چرا باید ترا میشناختم؟

آه چرا باید ترا میخواستم؟

 

رسم عشق و دوستی اندر نهادات نیست

من چرا افسون الفاظ تو گشتم؟

 

شمع نیم بسمل گواهی میدهد

گواهء انتظاری من

انتظار تو

 

آه بازهم قصه میگویم

خامهء درد خود را باز مینویسم 

 

 گرچی این قصه تکراریست

ولی

من ترا رسوا میسازم

 

 

18.05.2007

 

Khatol.W.M

 

***************

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٢          جولای       2007