کابل ناتهـ، سالار عزیزپور، قطار

کابل ناتهـ kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالار عزیزپور

 

 قطار

 

 

قطار  تک تک ِ آن تن نوای

 

تن تن ِ تن

 

قطارسوگ نوای مسافرانه من

 

قطار سو ،سوی آن سوزی بیکرانه من

 

قطارمعبد بی  نام و بی نشانه من

 

قطاروصلت مجموع الا جزایرانه من

 

ــ برای انسان هیچ چیز هراس آور تر از نبودن پاسخ نیست ــ

 

می توان زبان را همچون شهری قدیمی تصور کرد ــ

 

مسافران ِ شهری غریب

 

مسا فران ِ شهری صلیب

 

که می داند ؟

 

سواران نجیبِ آفتاب بر دوش

 

در راهند !

 

که می داند ؟

 

مسافران آمده از بام خا طره ها

 

قطار ِ پرسش بی انتهای پاسخ هاست !

 

 

پانوشت :

 

ــ ارسطو

ــ پور سینا

 

***************

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٢          جولای       2007