کابل ناتهـ، فرشته ضیایی موج آتش

کابل ناتهـ kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرشته ضیایی

 

موج آتش

 

 

 

 

زموج آتش احساس و عشقم

فقط یک شـــعلهء در یاد باقیست

چنان غرقم که از شور و نوایم

همین اندیشهء  فریــــــاد باقیست

چه خوش گفتی  زرنج عمرهای

مرا یک آشــــیان از باد باقیست

شکسته پیکرش از بی ثباتی

مــگر عشقی درین بنیاد باقیست؟

ز بعد آن همه رنجی که بردم

عجب کین سیـنهء ناشاد باقیست

 

 

***************

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٢          جولای       2007