کابل ناتهـ، فرهاد دریا کوچه چیست؟

کابل ناتهـ kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"کوچه" چیست؟

 

 

"کوچه" یک برنامهء تلویزیونی و آیینهء کوچکی از کوچه های فراوان ماست. "کوچه" کمی تصویر و کمی صدا، کمی اعتراض و کمی انگشت گذاشتن، کمی هشدار و کمی فریاد، کمی ساز و کمی سرود است که به منظور مطرح کردن، بیاد دادن و بیاد آوردن مسایل کوچه ها و ساکنان آنها ساخته و ایجاد شده است. "کوچه" کوششی است که کودکان خیابانی را در محراق توجه قرار داده و جامعه را به اندیشه و تعمق در چند و چون روزگار آنها دعوت میکند.
"کوچه"ی ما آیینه ایست که افغانستان فرزندان خود را در آن می بیند که چگونه بخاطر سرنوشت تلخ و ناگزیر خود برای بدست آوردن یک لقمه نان، بجای آنکه (بابا آب داد - بابا نان داد) را بر روی تختهء سیاه مکتب بنویسند، خود بابای خود میشوند، میروند آب پیدا میکنند. خود بابای خود میشوند، میروند نان پیدا میکنند.
از بام تا شام در کوچه های افغانستان جنگزده با شاقه ترین کار ها و ناچیز ترین مزدها، خانواده های پنج تا ده نفری را از گرسنگی و مرگ نجات میدهند. این است کوچه های که ما خود ساخته ایم!

 

 

اما "کوچه" ی ما نه موسسهء خیریه است، نه کدام ارگنایزیشن، نه فوندیشن، نه کدام ان جی او، نه خزانهء غیبی و نه کدام درخت لوت (پول) که از شاخه های بلند آن، دالر های سبز سبزآویزان باشد و بز های شوق ما هر صبح دور آن بع بع کنان بچرند و چاق و چله شوند!
گرداننده گان برنامهء "کوچه" هرگز به نام کمک مالی به این یا آن کودک نیازمند، از هیچ مرجع و نشانی و از هیچ انسان و خزنده وگزنده و پرنده و درنده ای، پول دریافت نکرده است که دوباره آنرا به مستحقش برساند.

 

"کوچه" یک برنامهء تلویزیونی است خواهران من! برادران من! درین "کوچه" فقط چند خدایی خدمتگار و چند انسان، هر بار زن و بچهء خود را در پنج قارهء بزرگ برای چندین ماه به امید خدا تنها رها میکنند و بی هیچ چشمداشت مزدی و معاشی، به وطن می آیند تا اگر شود اشکی از چشم یتیمی پاک کنند. گرداننده گان برنامهء تلویزیونی "کوچه" نه تنها نان کسی را از دهن او نگرفته اند، بلکه سالهاست لقمهء نان زن و فرزند خود را نیز با دیگران قسمت کرده اند.

  

شیوهء کار "کوچه" تا گدا پروری های سلسله ای از موسسات و اشخاص، خیلی تفاوت دارد. کار ما یک مشت آرد و یک کفگیر روغن در کف این یا آن کودک محتاج گذاشتن نیست که از احتیاج او استفادهء سوء نموده "خیر ببینی کاکا جان!" او را هزار بار از بام تا شام در تمام رسانه ها به رخ خلق خدا بکشیم. "کوچه" آرزو ندارد با بخشیدن یک مشت برنج به یک کودک پا برهنه در برابر کمره های بیرحم، آن طفل را در چشم خودش و نگاه مردم، خوارتر و گداتر سازد و گدایی را نیز بیشتر از آن دامن زند. این پا برهنه های سرگردان، ثمر سی سال جنگی استند که خود ما بزرگسالان مسوول آن بوده ایم. آب و نان دادن به این کودکان، فیشن و ثواب آخرت ما نیست، وظیفهء پدری و مادریی ماست!

 

 

کار "کوچه" آیینه داری است تا جامعه فرزندان خود را ببیند. تلاشیست که به وسیلهء آن کودکان کوچه به قابلیت ها و توانایی های خود باور و یقین پیدا کنند و اعتماد به نفس خویش را باز یابند. نه اینکه بیشتر از پیش  گدا شوند و خود را بیچاره تر و بیکاره تر احساس نمایند.
"کوچه" جامعه را کمک میکند تا فرزندان خود را با چشمان باز تر ببیند که چه سرنوشت وحشتناکی سر راه شان قرار دارد. این برنامه، دولت و مردان قدرت را هشدار میدهد تا به سرنوشت تیرهء این آینده سازان توجه کنند. "کوچه" برای این کودکان ماهی نمی دهد تا همیشه محتاج کوچه و کوچه ها بمانند. این کودکان باید ماهیگیری بیاموزند تا خود مالک سرنوشت خود گردند.

 

"کوچه"ی اول با حمایت مالی دو دوست شخصی من و پول خودم ساخته شد. آن دو دوست نیکو کار یکی آقای راتب پوپل بود که در چندین کار نیک دیگر نیز در گذشته مرا یاری رسانیده. و دوست دومی آقای جمال نورزی بود. به همین سان توان، وقت، انرژی، پول، عمر و جوانی خود من که همیشه اولین و آماده ترین امکان قابل دسترس برای پروژه های خیریه ام بوده است، به حیث سرمایه و پشتوانهء این پروژه قرار گرفت و همیشه چنین خواهد بود.

 

پس از نشر برنامهء اول "کوچه"، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان، علاقمند همکاری با ما شد و بتاریخ 1385-04-14 (2006/06/05) آقای نجیب روشن، رییس وقت آن موسسه، برای تهیهء کوچه های بیشتر، با دریا پرودکشن قرارداد دراز مدت بست. از آن پس قرار شد ریاست رادیو تلویزیون ملی و دریا پرودکشن به کمک همدیگر، فقط هزینه های آماده سازیی این برنامه را از موسسات و جوانب علاقمند به "کوچه" تهیه نمایند.

  

کوچهء دوم را رییس جمهور آقای کرزی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی و شرکت هواپیمایی کام ایر حمایت مالی نمودند.
اینبار بازهم مثل همیشه خودم نیز در شمار حمایتگران مالی کوچه بودم. وزارت کار و امور اجتماعی نیز در سفر کودکان سه ولایت (هرات، کندهار و بامیان) به کابل با ما همکاری نمودند. ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی در جریان کار برنامه با موسسات مختلف چون آشیانه و دیگران که با کودکان خیابانی و کارگر سروکار دارند، موافقت نامه های را رسماَ به امضا رسانید که در آن ذکر شده بود هردو جانب همکار، هیچ نوع تعهد مالی و رسمی به همدیگر ندارند جر آنکه هزینهء نان و آب و انتقالات روزانهء کودکان کارگر و مسوولین شان در جریان روز های فلمبرداری باید پرداخته شود. رادیو تلویزیون ملی و دریا پرودکشن از تمام مراحل همکاری با ارگان ها، موسسات و اشخاص همکار با برنامهء "کوچه" اسناد و مدارک لازم در اختیار دارد.

 

 

قبل از نشر کوچهء دوم، بتاریخ 5 جون 2006 بخاطر کار  با کودکان و "کوچه"، از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقدیر شدیم. اندکی بعد کوچهء اول، توسط کمپنی تمنا فلم و موزیک پرودکشن بصورت دی وی دی در غرب به بازار پخش شد که از سوی افغانان و ایرانیان مقیم غرب مورد محبت قرار گرفت. من تمام سهم خود از فروش آن دی وی دی را بتاریخ 12 آگست 2006، در انجمن قلم افغانستان به کاشانهء نویسندگان جوان اهدا نمودم.

  

جدا از کار با "کوچه" و کودکان خیابانی، سال هاست عاید چندین آلبوم موسیقی و کنسرت خود در گوشه های مختلف دنیا را بخاطر حمایت از کودکان و شماری از موسسات کمک کرده ام. بر این مبنا، بیشترین کمک های را که تا اکنون  انجام داده ام نیز عاید و حاصل آلبوم ها و کنسرت های خودم بوده است.
در کنار آن، در سلسله ای از این کنسرت ها، از شنونده ها و دوستداران خود اعانه نیز جمع کرده، به منظور کمک به کودکان به نشانی های مختلف فرستاده ام. درین اواخر افزون بر کار برای کودکان کوچه های افغانستان، در شماری از پروژه های بزرگ و معتبر جهانی برای کودکان محتاج جهان نیز کار میکنم و آب و نان خود را با آنها قسمت مینمایم.  برای معلومات بیشتر، لطفاَ از آن جمله به این سایت های انترنتی مراجعه شود:  

 

www.kufaev.de

www.maffay.de/begegnungen

http://www.afghanpen.blogfa.com/8506.aspx

http://www.farhaddarya.info/charitable_main.html

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2006/07/060705_ram-darya-appreciation.shtml

 

اگر به سایت انترنتی من - که زبان رسمی تمام فعالیت های هنری و اجتماعی منست - مراجعه شود، در گوشهء پروژهء های خیریهء آن، گزارش تمام پروژه های خورد و بزرگ  و ملی و بین المللی من درج گردیده است که در هیچ بخشی از آن، چیزی بنام کمک پولی و مالی "کوچه" ویا گرداننده گان آن به موسسهء محترم آشیانه از قول و قلم خودم ادعا و یا وعده نشده است. همچنان در هیچ برگ، صفحه، نوار،مجله، اخبار، سایت، کاغذ یا دفتری، چنین ادعا ی از زبان من در این مورد، در حق این موسسهء نیکنام و سفید نامه، صورت نگرفته است.

  

و اینک در آستانهء "کوچه"ی سوم ایستاده ام: با یقین و ایمان کامل، سر افراز و مطمین. و می بینم که این بار از حمایت بیشتر از پیش برخوردار هستم. و آن دعای مردم است که همراه "کوچه" وهمراه ماست که خدا همراهشان باد! کسانی این روزها، چند کودک معصوم و بی خبر از همه جا را - که جز غم نان چیزی نمی دانند - در برابر چشمان بیرحم کمره قرار داده اند. این ها تلاش دارند با استفادهء سوء از زبان کودکانهء آن چند معصوم، عاطفهء یک ملت زخمی و شکسته از سه دهه جنگ را در برابر گرداننده گان برنامهء "کوچه" تحریک کنند. شاید هم تقلا میکنند به این وسیله سیاهکاری های خویش را از دیده ها بپوشانند. ولی روزی دادگاهی از این "کودک آزاران" خواهد پرسید که حساب های سیاه خویشتن خویش را سفید ناکرده، بی هیچ دلیل و سندی  به کدام رو به مردم بهتان بسته اند!

آنانی که از تاریکی به "کوچه" ی ما سنگ می اندازند و ادعا های مردم ستیزانه دارند، سخت در پی آن اند که دیگر هیچ ایستاده ای، افتاده ای را از زمین بر ندارد!

ولی
تاریخ میداند که  پس از این هم ایستاده گان دست افتاده گان را خواهند گرفت و هیچ شیطانی نخواهد توانست خواب بیداریی این سلسله را آشفته کند!

 

فرهاد دریا   

1 جولای 2007  /  اوسنه بروک - آلمان

 

***************

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٢          جولای       2007