کابل ناتهـ، داکتر اسدالله شعور پیام

کابل ناتهـ kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر اسدالله شعور

 

پیام

 

 

گـم کن ورم ز هردو رگ گـردنـت، هـلا !

بگــشای لب بـه خنـده، گره زابروان گشا !

فـتـح ربـاطـی نیست مسیر ترا به خشم

اکـنـون بـیـا و سهـل تمام جــــــهان گشا !

خودبـیـنی و تعصبت اسباب کوری است

بـیـنا شـو و نـظر بـه رخ دیــــگران گشا !

حالی شوی که جز تو دگر هایی نیز هست

بـا چشــم بسته غـره مرو، دیده گان گشا !

عـصر حـجر گـذشته، دگر گشته زنده گی

سنـگ آب می شود، نظـری بر زمان گشا !

بـالـیـدنـت به اصل و تـبار هست مود پار

دل را بـه روی عـشق هـمه مردمان گشا !

بـا غـیـرِ همـزبان چی کنی کین و دشمنی

رو بـر سـرود عـشق به انسان زبان گشا !

در غـیـرِ آن حـسـاب نـه گـردی ز آدمی

بــــاور نـمـی کنـی نظری سوی جان گشا !

در خـلـقـتت ز هـیـچ کسی نیست برتری

جـز دانـشـت، که باد به دوران جهانگشا !

 

یکشنبه ١٣ جوزای ٨٦ = ٣ جون ٢٠٠٧

 

 

***************

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٢          جولای       2007