کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سالار عزیزپور

  کدامین دست

 

 

افق 

 

پیراهنش خونین

 

شهیدی صبح  در آغوش

 

 

شهید ی بی کفن آبا د

 

شهید ی آخرین فریا د

 

 

 

ز نوش ِ باده نوشی های نوشین ات

 

سرت گرم ِ کدامین میل تاراج است

 

 

 

نمی دانم

 

کدامین دست !

 

نوری اختران دزد ید؟

 

اهورای خود آرایی

 

ویا

 

شاید

 

من از فتوا گریزانم

 

 

صدا تا نا کرانمندانه جاری ست

 

سپیدی های متن ِ زنده گی

 

سرودی نا کرانمند است

 

 

افق خونین

 

شب د یوار

 

شهیدی صبح در آغوش !

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۵١             سال سوم                    جون ۲۰۰۷