کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو بیتی ها

 

 

 

 

بنا لم   هی   بنا لم   هی    بنا لم

 

ا ز ا ين همسا يه  ها  تا  کی  بنا لم

 

تما م غر بت  آ وا ره  ها   را

 

ز سوز سينه  پی در پی  بنا لم .

 

 

بهر سو رو کنم  بيدا د  بينم

 

خرا بی های  صد شدا د  بينم

 

بلا و آ تش و  جهل  و عدا وت

 

نمگذا ره   يکی  دلشا د   بينم .

 

 

بيا با هم  دمی  هشيا ر  با شيم

 

کمی  همدرد هم  غمخوا ر  باشيم

 

برا ی  خاطر  فردا ی   رو شن

 

بشو يم کينه   با هم  يا ر  با شيم .  

 

                                     محمد زرگرپور 

 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۵١             سال سوم                    جون ۲۰۰۷