کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هارون راعون

پرسش

 

 

چه عجب پرسيدي:

حجم خورشيد چرا در نظرت محدود است 

و من از قله نگاهي كردم  

اندكي پايين تر

رنگ از گونهء مهتاب پريد 

طفلك انديشه ز تاريكي داشت    

و ز پستان درخشندهء چرخ  

دهني تر مي كرد 

و تو در لانهء كرم شبتاب   

ديده را مي بستي   

 بيخ گوشت گفتم: 

 بينشي مي بايد  

 كه در آن وسعت دنيا لب گوري باشد  

 ***

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۵١             سال سوم                    جون ۲۰۰۷