کابل ناتهـ، kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادواره ی از عبیر بانوی شرقی

 

 

 

 

وعبیریان دیگر..

 

ایا تفنگ به دستان غربی

ایا پیام آوران دموکراسی

وتن های عبیریان دیگررا نیز

دسته جمعی وحشیانه دریدید.

و..

شب های کابل و بغداد

را صداهای شهوت آمیز تان

طعنه میزند.

و دیوانه ی تکریتی بار بار حلق آویز میشود

کاش من نبودم

یا نفت نبودی..

آری !

ودرکابل

فاحشه های مارکوپولو ها

هرشب آرزوی کرزی زادن را

چیغ میزنند

و کاندام پوشان کبود چشم

عبیر میدرند.

ایکاش چریک پامیریا ملالی میوند میبود

که چون کاوه ی آهنگرجاده هارا می تیزیدند.

اما افسوس که نیستند و

" در مرز گوروگنگا "  *

برای عبیریان کشورم را جایی مانده ست.  **

 

                                                                        فرزاد فرنود اردبهشت 1386 هـ خ

                                                                               جوزجان افغانستان

 

* ← نبشته ی ازداکترصبورالله سیاه سنگ  و عزیزعلیزاده  در سایت   کابل ناتهـ

** ← دخترعراقی که توسط پنج تن افراد وابسته به قوای نظامی آمریکا وحشیانه موردتجاوزجنسی قرار گرفت .

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۵١             سال سوم                    جون ۲۰۰۷