کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شـــام ســرآهنگ

 

عقل قاصــر چـه توان رفعت او دريابد

آســمان هم نرســيده ست به پاي بيدل

بي تکلف همه مدهوش شوند در محفل

چون سرآهنگ شود نغمه سراي بيدل

 

 

 

 

 

کانون فرهنگي افغانهاي باشندهء ستراسبورگ (فرانسه) برنامهء ويژهء گراميداشت بيست و پنجمين سال جاوانه شدن سرتاج موسيقي افغانستان استاد محمد حسين سرآهنگ را برگزار ميکند.

 

آوازخوان، آهنگساز و پژوهشگر پرآوازه جناب عبدالوهاب مددي، سراينده، نويسنده و غزلپرداز گرامي جناب سميع رفيع و ويلون نواز و هنرمند شناخته شدهء هند آقاي اندرا يود به رنگيني و رونق اين شام خواهند افزود.

 

 

زمـان                 ساعت شش شام روز شنبه 23 جون 2007

 

مـکان                Centre Socio Culturel de

                        Robensau 1' Escale

                        78 Rue du Docteur Francois

                        67000 Starsbourg

                        France

 

تکت                  شش يورو

 

خواهــش                        از آوردن کودکان خودداري فرماييد.

           

 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۵٠             سال سوم                    جون ۲۰۰۷