ܡ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

ی

 

 

 

ǘ ی

ی ی

ی ی

ی

یی

ی

ی ی ی

ی ی ی Ԙ

  ی

ی ی ی

ی

ی ! ی

ی ی

ی   ی ی

ی

Ԙ ی

ی ی ! ی...

ی ی ی

Ԙ ی یی ی

ی ی ی

ی ی Ԙ ی

  Ȑ   

Ϙ ی ی

Ԙ ی

ǐ یی

Ȑ  ѐ  

Ȑ یی ی  

 ی     !  

 

************

۵٠                                  ۲۰۰۷