کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداء به داکتر صبورالله حجرالاسود  و اهداء دعا خليل اسود و اهداء  به آمنه بدخشي

 

 

عشق و سنگسار

 

ماريا ساحل (از کانادا)

 

 

نفرين بتو اي زندگي !

نفرين بتو اي عشق !

که بي گناه را سنگسار مي کني

و گناهگار را بمراد دل مي رساني

 

"دعا به خداوند نرسيد"

اما زاهدان ريايي

هر وقت که بخواهند به مسجد  مي روند

و مي گويند که مسجد خانه خداست

و ما روز پنج وقت به خداوند مي رسيم

 

زاهدان ريايي

که از پول چور و چپاول مال مردم

و از پول قاچاق آثار باستاني موزيم کابل

و از پول فروش مواد مخدره

و از پول سرقت شبانه زر و زيور زنان و دختران جوان

و از تاراج کردن بانکها و دفاتر موسسات خارجي

در سراي شهزاده جهت تبادله اسعار خارجي

پول افغاني را به روپيه کلدار

و روپيه و کلدار را به دلار تبديل مي کنند

و با آن تکت طياره مي خرند

و عازم مکه و مدينه مي شوند

و وقتي که از خانه خداوند بر مي گردند

حاجي صاحب محترم  مي شوند !!!

 

اگر کسي در غياب شان بگويند که:

جناب عالي با پول حرام حج کرده ايد

و حج شما قبول نمي شود

زاهدان ريايي

في الفور او را تکفير مي کنند

و مثل دعا خليل اسود حکم سنگسارش را صادر مي کنند

و مثل قاضي القضات جبار ثابت حکم خود را تطبيق مي کند

 

و چون سخن زاهدان ريايي خودش فرمان است

و فرمان شان عين ايمان است

و محکمتر از ايمان شان ايماني نيست

و بجر خود شان ديگر در جهان مسلماني نيست !

 

اما با وجود حاجي بون

به دل خود تکرار کنان مي گويند

کاشکي زمينه اي يک چور و چپاول ديگر هم مساعد شود

که باز جيب هاي ما پر شود

و اين مرتبه با پول آن "حج اکبر" بکنيم

 

و وقتي برگشتيم

مردم در گرداگرد ما جمع شده بگويند که

حاجي صاحب حالا الحاج صاحب شده

اما افسوس ! اگر الحاج صاحب خبر شود

که دختر خودش مثل دعا خليل اسود عاشق شده است

حکم سنگسار او را هم صادر خواهد کرد

و حکم خود را در حياط منزل خود تطبيق خواهد کرد

و خواهد گفت

عشق؟ عشق چيست؟

نه! استغفرالله ! عشق حرام است

زيرا عاشق يعني فاسق

و فاسق يعني گنهگار

و گنهگار يعني سنگسار

 

چونکه دزدي حلال است

قاچاق حلال است

سرقت حلال است

بريدن گردن اجمل نقشبندي حلال است

شلاق زدن زنان در محضر عام حلال است

با پول حرام حج رفتن حلال است

اما عشق حرام است

و کسي که مرتکب حرام مي شود

حتماً بايد بداند که جزا اش از قبل تعين است

عشق حرام است و جزاي حرام سنگسار است

 

چونکه عشق ممنوع است.

اما زهد ريايي ممنوع نيست

دعا ممنوع است

اما نفرين ممنوع نيست

انسانيت ممنوع است

اما حيوانيت ممنوع نيست

تمام بشريت ممنوع است

اما حاجي صاحب که الحاج صاحب شده ممنوع نيست.

 

نفرين بتو اي زندگي !

نفرين بتو اي عشق !

که بي گناه را سنگسار مي کني

و گناهگار را بمراد دل مي رساني

"دعا به خداوند نرسيد"

اما زاهدان ريايي

هر روز پنج دفعه به خداوند مي رسند

<><><><><><> 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۵٠             سال سوم                    جون ۲۰۰۷