کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالبها يک قدرت هستند.

 

سکرتر جنرال سازمان آلماني مبارزه با گرسنگي در جهان
خواستار مذاکره با طالبها شد.

مصاحبه از آقاي هاگين اشتراوس

برگردان ایشور داس

 

 

درين اواخر بعد از کشته شدن سه سرباز ارتش المان در شهر کندز، سازمان آلماني مبارزه با گرسنگي در جهان، براي تغيير روش استقرار صلح در افغانستان کوشا شده است. "دور نگهداشتن و بي ارتباط ماندن طالبها از روند تأمين صلح و بازسازي افغانستان، اشتباه زيانبار سياسي خواهد بود"، اين مطلب را آقاي هنس يوخيم پرويس در مصاحبه با خبرنگار روزنامه دهرم اشتاتر حيشو بيان داشت.

هنس يوخيم پرويس سکرتر جنرال اين سازمان در شهر بن مي باشد، که در سطح جهان عليه گرسنگي  مباره کرده، به نيازمندان ياري مي رساند.

 

 

حيشو:

آقاي پرويس چندي پيش دو کارمند سازمان شما در افغانستان جانهاي شان را از دست دادند و در همين نزديکيها سه سرباز ديگر ارتش آلمان نيز در کندز کشته شدند، آيا هنوز هم تلاشهاي عملي المان در هندوکش ضروريست؟


پرويس:

اين سهمگيري و کوشش ها کلأ ضروري اند. البته ما در جايگاه ياري رسان و مبارزه با گرسنگي، به  روش و نحوه کار خويش بازنگري کرده به دگرگوني عملکرد  پيشين مصمم هستيم. ما با استفاده از کمک هاي مالي بين المللي بسياري پروژه ها را به راه انداختيم که اساسأ از وظايف مبرم دولت افغانستان بود. لذا در مناطقي که آنجا حسن نيت در برابر حکومت وجود ندارد، تحت فشار قرار گرفتيم.

با در نظر داشت پيشامد هاي پسين در افغانستان، کوشش خواهيم کرد که در آينده در کشورهايي مثل سودان و کانگو در تفاهم با قدرتهاي محلي فعاليت خود را تنظيم کنيم و چهره نو بخشيم.

 

حيشو:

يعني شما مي خواهيد با مسلمانهاي تندرو طالبها هم مذاکره کنيد؟


پرويس:

از نظر انداختن طالبها در واقع يک اشتباه  خطرناک و زيان آور سياسي خواهد بود. آنها در مناطق دوردست افغانستان يک قدرت هستند. به پنداشت من، در صورتيکه انتخابات دموکراتيک براه انداخته شوند، آنها ميتوانند بيشترين راي را در مقايسه با حکومت امروزي از خود کنند.

من جدأ از مذاکرات سياسي با اشتراک حلقات ايراني ـ پاکستاني جانبداري مي نمايم چه اين کشورها در حوادث افغانستان بي تاثير نيستند.

 

حيشو:

درين صورت نقادان سياسي شما را به همکاري با تروريستها متهم نخواهند کرد؟

 

پرويس:

همه طالبها تروريست نيستند. در جمع آنها گروههاي ديگر اسلامي نيز جابجا شده اند که با موجوديت قواي نظامي خارجي در تضاد اند.

 

حيشو:

مي توانيد حدس زنيد که تا کدام پيمانه موجوديت قواي آلماني در افغانستان مورد تهديد قرار دارد؟

 

پرويس:

قواي نظامي المان در مقايسه با نيروهاي کشور هاي ديگر شامل پيمان ناتو، کمتر در عمليات نظامي اشتراک مي ورزند، با اينهم از سوي مخالفين و بنيادگراها جزئي از قواي امريکايي پنداشته شده و رد ميگردند.

به پنداشت ما نيروي نظامي آلمان در آن حد نبوده است که در شهر کندز بتواند امنيت سراسري را تامين کند و در ثبات اوضاع نقش اساسي داشته باشد. همچنان نيروي آلماني براي حمايت از کار و فعاليت مؤسسات عامه و ايجاد آرامش و امنيت آنها هم مناسب نيستند.

ما جدأ دقت خواهيم کرد که در آينده کارمندان مؤسسهء ما طرح هاي امنيتي ما را در نظر داشته باشند.

 

حيشو:

آيا ميخواهيد براي بازگشت قواي آلماني از افغانستان فعال گرديد؟

 

پرويس:

تجريد آلمان از روند صلح و بازسازي افغانستان ناممکن است.هرگاه  قواي ناتو افغانستان را ترک نمايد، حکومت کرزي هرگز  نميتواند به قدرت بماند. در نتيجه خلاي قدرت به وجود خواهد آمد که کلأ به نفع طالبها خواهد بود.

 

 

***

 

اين گفتگو به تاريخ 22/مي/2007 در صفحه سوم روزنامه درم ايشتر حيشو آلمان به نشر رسيده است.

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۵٠             سال سوم                    جون ۲۰۰۷