کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرشته ضيايي

 

 

پرستو

 

 

 

 

 

           پرستو ام

                      وقلب عاشقی دارم

           نگاهم بالهای شسته در باران

           و احساسم

          فضای آبی و سبز علف زاران

         مرا شوق پریدن است

                                 گر تو آسمان باشی

         

          بیا در من برویان حس بودن را

          بیا با من. 

 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۵٠             سال سوم                    جون ۲۰۰۷