کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


هر مجموعه شامل چندین عنوان سروده های ناب شاعر می باشد، که اندکی از آنها زینت بخش صفحات انترنیتی گردیده اند.

این سروده ها، تحفه ی گرامی و گران بها ایست برای تشنه لبان فرهنگ فارسی و شعری با محتوای بکر و تازه.

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۵٠             سال سوم                    جون ۲۰۰۷