کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انا لله و انا اليه راجعون

 

 

اتحاديهء ملى ژورناليستان افغانستان در حالى كه تاْثرات عميق خود را در مورد شهادت اجمل نقشبندى به دست طالبان، ابراز مى‌دارد، براى اجمل بهشت برين و براى دوستان، همكاران و خانوادهء اين خبرنگار شهيد از بارگاه پروردگار صبر جميل تمنا دارد.

اتحاديهء ملى ژورناليستان همچنان از تمامى رسانه‌هاى داخلى و خارجى كه در مورد افغانستان اخبار و گزارشاتى را به نشر مى‌رسانند تقاضا دارد كه:

- رسانه‌هاى چاپى به عنوان سوگوارى و احتجاج بخشى از صفحات نخستين شمارهء خود را سياه نشر كنند و رسانه‌هاى تصويرى ساعت سه بعد از چاشت‌، سه شنبه 20 حمل سال روان، براى يك دقيقه سكوت اختيار كنند.

- حداقل براى يك ماه پخش اخبار مربوط طالبان را تحريم كنند.

- از بردن نام ملادالله به عنوان كسى كه جنايت بزرگى را در راستاى محدود سازى خبر رسانى و آزادى بيان انجام داده است، براى هميش در نشرات خود جلوگيرى كنند.

اتحاديهء ملى ژورناليستان همچنان ابراز نظر‌هاى شمارى از مقامات دولت و رهبرى گروه پارلمانى موسوم به خط سوم را كه هر گونه تبادلهء افراد طالبان با اجمل نقشبندى را با شدت رد كردند، عمده ترين عامل به شهادت رسانيدن فورى اجمل مى داند.

اتحاديهء ملى ژورناليستان از پارلمان افغانستان به عنوان نهادى كه از مردم نماينده گى مى كند با تاْكيد فراوان تقاضا دارد كه مسؤولان نهاد هاى مسؤول دولتى را كه در راستاى آزاد سازى اجمل نقشبندى سهل انگارى كرده اند به استيضاح كشيده ، به آنان راْى اعدم اعتماد بدهد.

اتحاديهء ملى ژورناليستان همچنان سكوت و سهل انگارى جامعهء جهانى را كه با تمام قدرت نتوانستند اجمل نقشبندى را از قيد طالبان رها سازند ، سوال برانگيز مى داند و با شدت تقبيح مى كند.

 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤۷                سال سوم                      اپریل۲۰۰۷